AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

"Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2023/2024 organizuje škola v súlade s § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu najmenej 10 hodín a najviac 24 hodín za jeden školský rok."

Ak si vyberiete z našej ponuky, radi prídeme k Vám do školy. V prípade, že máte záujem, aby sme Vám pokryli celé aktualizačné vzdelávanie, dajte nám vedieť. Nezabudnite si pozrieť aj našu podstránku ponuka vzdelávacích aktivít - ak sa Vám zapáči niečo z tejto kategórie, aj to môže byť súčasť Vášho aktualizačného vzdelávania.

PRIORITNÉ TEMATICKÉ OBLASTI, V KTORÝCH BUDÚ MENTORI POSKYTOVAŤ INDIVIDUÁLNU POMOC PEDAGÓGOM SÚ NASLEDOVNÉ:

Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma

Úloha pedagóga sa zmenila: už nie je exkluzívnym nositeľom vedomostí, ktoré žiaci môžu získať výlučne (alebo hlavne) od neho, ale jeho úlohou je predovšetkým sprevádzať a usmerňovať žiaka pri ich získavaní a usmerňovať ho pri tejto činnosti. Zrýchlené tempo technologického pokroku (smart zariadenia, digitalizácia a automatizácia v každej oblasti spoločenského života) prinieslo okrem mnohých spoločenských dopadov aj to, že vedomosti (fakty, informácie) sú oveľa rýchlejšie a jednoduchšie dosiahnuteľné ako v minulosti. Namiesto odovzdávania vedomostí má klásť dôraz na rozvoj zručností ako pracovať s dostupnými informáciami (ako ich získať, kriticky vyhodnotiť a správne použiť). Namiesto dlhého výkladu má riadiť vzájomné učenie sa žiakov. Namiesto vyžadovania rozsiahleho memorovania má využívať teórie na riešenie úloh z praxe. Namiesto využívania prevažne frontálnych foriem výučby má používať interaktívne a zážitkové formy vzdelávania. Namiesto učiaceho odborníka a experta sa má stať facilitátorom učenia a mentorom jednotlivcov i skupín učiacich sa žiakov.

Digitálna transformácia

Iniciatívy zamerané na rozvoj digitálnych zručností a kompetencií žiakov zvyšujú požiadavky na úroveň digitálnych kompetencií učiteľov, ktorých úlohou je pripraviť žiakov na život a prácu v digitálnej spoločnosti. Učiteľ by mal preto ovládať aj ďalšie špecifické digitálne kompetencie, ktoré slúžia na podporu poznávacieho procesu žiakov. Aj nečakaná pandémia ukázala, aká dôležitá je digitalizácia vzdelávania v 21. storočí. Školy museli prejsť na dištančnú formu vyučovania prakticky z jedného dňa na druhý. Bola to výzva nielen pre pedagógov, ale aj pre žiakov a rodičov. Aké platformy používať na vzájomnú komunikáciu? Ako sprostredkovať obsahovú náplň jednotlivých predmetov na diaľku? Ako pripraviť pomocné materiály pre žiakov? Cieľom tejto oblasti je rozvíjať digitálne zručnosti učiteľov, aby boli schopní zvyšovať digitálne kompetencie svojich žiakov bez ohľadu na to, či vyučovanie prebieha dištančnou alebo prezenčnou formou.

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Pripravovaná kurikulárna reforma sa vyznačuje okrem iného zmenou cieľov, ktoré si vo vzdelávaní stanovujeme. Cieľom nemá byť len zapamätanie a porozumenie pojmov a faktov, ale predovšetkým získanie spôsobilostí nevyhnutých pre život v 21. storočí. Skúsenosti učiteľov, ktorí sa na cestu zmeny už vydali, vedie k poznaniu, že nestačí nové ciele premietať do obsahu a metód vyučovania, ale je potrebné vedieť aj hodnotiť mieru ich dosiahnutia jednotlivými žiakmi. Pretože v konečnom dôsledku sa žiaci učia najmä to, čo je skúšané a hodnotené. Žiaci, ktorí sú na hodinách vedení k tomu, aby premýšľali, objavovali a tvorili, sa cítia oklamaní a demotivovaní, ak sú neskôr hodnotení iba zo znalosti definícií, pojmov a faktov. Rovnako môže mať pochybnosti aj učiteľ, či nový prístup vedie k dobrým vzdelávacím výsledkom. Preto je potrebné, aby učitelia vedeli hodnotiť nielen rozsah a kvalitu vedomostí, ale aby dokázali hodnotiť všetko, čo má byť vyučované – teda nielen osvojenie si pojmov a faktov, ale aj nadobudnutie spôsobilostí zo strany žiakov.

Personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie

Základným predpokladom úspešnosti vyučovacieho procesu je to, aby učiteľ dokázal reflektovať individuálne potreby a danosti žiakov a dokázal podľa toho zvoliť vhodné vyučovacie formy a metódy. Okrem toho je dôležité, aby každý žiak pracoval na úrovni, na ktorej sa práve nachádza, aby tí žiaci, ktorí dokážu postupovať rýchlejším tempom, mohli pracovať aj na náročnejších úlohách a projektoch tak, aby ich potreby boli čo najviac uspokojené a ich predpoklady čo najviac využité. Cieľom je pripraviť mentorov na to, aby učiteľom vedeli poskytnúť pomoc k prispôsobeniu vyučovacieho procesu tak, aby zohľadnil individualitu žiaka pomocou metód a techník personalizovaného vyučovania.

Vzdelávacie programy

V praxi sme často svedkami toho, že školské vzdelávacie programy sú vnímané ako administratívna úloha, ktorú škola musí urobiť, nevyužíva sa dostatočne jeho potenciál a nie je aktívnym nástrojom školy na sformulovanie, sledovanie a hodnotenie svojich vlastných vzdelávacích predstáv. Zmyslom školských vzdelávacích programov je, aby sa školy prostredníctvom nich mohli profilovať v súlade s vlastnými cieľmi výchovy a vzdelávania, ako aj potrebami regiónu. Plánom je ponúknuť možnosť vzniku regionálnych vzdelávacích programov ako medzistupňa medzi štátnym a školským vzdelávacím programom a ktoré by zohľadnili špecifiká jednotlivých regiónov a zároveň by slúžili ako ponuka na doplnenie školských vzdelávacích programov v danom regióne. Mentori jednotlivých regionálnych centier by následne pomáhali školám vytvoriť si na základe týchto vstupov svoj vlastný ŠkVP a podporovali by ich v aktívnej práci s ním. 

FORMY PODPORY PRE ŠKOLY A UČITEĽOV

 • návštevy vyučovacích hodín

 • individuálne konzultácie

 • facilitácie učiacich sa skupín

 • výmeny príkladov dobrej praxe

 • organizovanie diskusií a workshopov

 • skupinové aktivity

 • iné aktivity podľa potrieb škôl v regióne

FORMY SKUPINOVÝCH AKTIVÍT

Profil účastníka vzdelávacej aktivity - pedagogický alebo odborný zamestnanec základnej školy, ktorá sa nachádza v okrese Bardejov.

Workshopy

 • Minimálny počet účastníkov (PZ/OZ) workshopu je 6 alebo 10.
 • Vybrať si môžete dĺžku workshopu: 4 hodiny (6 účastníkov), 8 hodín (10 účastníkov).
 • Miesto konania v priestoroch RCPU Bardejov alebo u vás v škole.

Prednášky

 • Minimálny počet účastníkov (PZ/OZ) prednášky je 15.
 • Miesto konania v priestoroch RCPU Bardejov alebo u vás v škole.

Facilitačné skupiny

 • Minimálny počet účastníkov (PZ/OZ) je 3-4.
 • Miesto konania v priestoroch RCPU Bardejov alebo u vás v škole.

Organizovanie diskusií s hosťami

 • Minimálny počet účastníkov (PZ/OZ) prednášky je 15.
 • Miesto konania v priestoroch RCPU Bardejov alebo u vás v škole.