ETICKÝ KÓDEX MENTORA

Mentoring sa rovnako ako väčšina pomáhajúcich profesií riadi etickým kódexom, ktorého cieľom je pomôcť mentorovi a mentorovanému navigovať zložité situácie alebo dilemy, ktoré mentorská prax prináša.V slovenských podmienkach zatiaľ nemáme organizáciu, ktorá by oficiálne upravovala etický kódex mentorov, no inšpirovať sa môžeme podobnými dokumentmi zo zahraničia.Mentori regionálnych center podpory učiteľom sa riadia nasledovným etickým kódexom, ktorý vychádza z Globálneho etického kódexu vypracovanom organizáciou European Mentoring and Coaching Council (Global Code of Ethics, 2019).

Práca s klientom – pri práci s klientom je potrebné dbať na nasledovné oblasti:

 • Kontrakt - jasná úprava a transparentnosť ohľadom zmluvných podmienok (dĺžka a frekvencia stretnutí, forma komunikácie, finančné a logistické detaily a pod.) a používaných metód a postupov
 • Integrita - presná a čestná reprezentácia odbornej kvalifikácie, skúsenosti, výcviku a kvalifikácie, autorstva materiálov a možného prínosu vlastnej mentorskej práce
 • Dôvernosť - zachovanie dôvernosti, bezpečnosti a súkromia pri práci a komunikácii s klientmi a v záznamoch o nich, presné stanovenie podmienok, za ktorých je možné určité informácie poskytnúť (supervízia, nelegálne aktivity, nebezpečenstvo a pod.)
 • Nevhodné interakcie - dodržiavanie jasných, primeraných a kultúrne citlivých hraníc vymedzujúcich fyzické a iné interakcie s klientmi, zdržiavanie sa romantických či sexuálnych vzťahov s klientmi
 • Konflikt záujmov - oddeľovanie profesionálnych vzťahov v mentoringu od iných vzťahov, nezneužívanie profesionálnych vzťahov s klientom za účelom získania neprimeraných výhod
 • Ukončenie profesionálneho vzťahu a trvajúca zodpovednosť - rešpektovanie práva klienta kedykoľvek ukončiť profesionálny vzťah, navrhnutie ukončenia profesionálneho vzťahu, ak klientova situácia vyžaduje inú formu odbornej pomoci, rešpektovanie trvajúcej zodpovednosti voči vopred dohodnutým podmienkam ohľadom dôvernosti, bezpečnosti a prevencie konfliktu záujmov

Profesionálny prístup – s cieľom dodržiavať profesionálny prístup je potrebné dbať na nasledovné oblasti:

 • Profesionálna reputácia mentoringu - udržiavanie profesionálnej reputácie v mentoringu vo svojom prístupe
 • Rovnosť a diverzita - vyhýbanie sa diskriminácii, úctivý, inkluzívny a rešpektujúci prístup a komunikácia
 • Porušenie profesionálneho prístupu - sankcie ako následok opakovaného porušenia kódexu, nahlasovanie porušení kódexu
 • Právne záväzky a povinnosti - dodržiavanie právnych záväzkov a povinností krajiny, kde mentor pôsobí, práca s dátami a poistenie zodpovednosti za škodu v súlade s platnou legislatívou

Kvalita služieb – s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu služieb je potrebné dbať na nasledovné oblasti:

 • Spôsobilosť - zodpovedajúca kvalifikácia, znalosti, skúsenosti a zdravotný stav, práca v rozsahu kompetencií mentora
 • Supervízia - pravidelná reflexívna prax, supervízia s kvalifikovaným supervízorom
 • Kontinuálny profesionálny rozvoj - pravidelná reflexia, profesionálny a osobný rozvoj, školenia, rozvoj komunity mentorov, práca so spätnou väzbou